Raga Finance:一名經人 20200507 -- 主持:羅家聰 KC 博士、羅尚沛 Euegene、顧芷筠 Debby

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description

RagaFinance Facebook:


《Calvin直播室》眾籌計劃 🌻


◎◎◎訂閱 ◎◎◎
※※※想知道我們每天的動向※※※

◆◆◆工商聯絡◆◆◆#羅家聰 #一名經人 #ragafinance

Download — Raga Finance:一名經人 20200507 -- 主持:羅家聰 KC 博士、羅尚沛 Euegene、顧芷筠 Debby

Download video
💬 Comments on the video
Author

我覺得可以請到羅家聰上來做節目也好, 訪問也好,請兩位主持人盡量少說話,往往把羅家聰要講的題目打斷,不能讓羅家聰暢所欲言。猶其顧芷荺,做一個主持人應讓羅家聰講完後才插嘴,如果debby 收視越來越低。我希望你們能維持下去,否則自己食自己。

Author — Andrew Chan

Author

KC冷言冷語正到爆, 煎哥同靚女雖然講嘢就住就住, 但係唔覺得佢哋反對博士O既論點丫, 3人互動幾好笑。

Author — Chrisuya Chan

Author

幾時搵埋沈大屍上黎同KC辯論過, 此藍大屍長期反美攬共, 死都抝番生, 到時一定收視爆燈呀!

Author — Eric Louie

Author

KC 博士說話有point, 分析力強。其餘兩位主持愛攪笑, 愛針鋒相對, 難磨合。

Author — Joe Cat Wu

Author

中間果位女仕唔該唔好成日插嘴或狂笑, 有點煩擾, 等KC講吧, Kc 才是主角,另外兩位若有料, 或搞氣氛不如自己開新節目

Author — sarah cheung

Author

作為觀眾感覺博士跟Calvin 或 Eugene 做節目開心自在D, 三個嚇驚人...博士太坦率, 要搵人鎮住..><

Author — PN LL

Author

成日都八國聯軍, 溫下歷史先評論啦, 八國聯軍出兵係因為義和團同清朝 嘅多次襲擊及攻打多國,殺害多國士兵及國民而發生

Author — Stephen Lo